• Informácie: info@xcargo.sk
  • Kancelária: Drieňová 34, 821 02, Bratislava

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobných údajov
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Užívateľ súhlasí, že ho prevádzkovateľ môže kontaktovať za účelom marketingovej prezentácie produktov a služieb, a to zasielaním obchodných informácií e-mailom, telefonicky a/alebo poštou, pričom užívateľ môže obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejavenom záujme užívateľa o rôzne témy a akcie.

Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu kontaktných informácií: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za vyššie uvedeným účelom zasielania marketingových informácií o produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@xcargo.sk .

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje“), a to na účely:

(i) plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatvárané s užívateľom,

(ii) zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,

(iii) plnenie nadväzujúcich zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľa,

(iv) plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a / alebo

(v) k ochrane oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym, či iným konaním.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať iba na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu.

Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľa údajov o právach požadovať

(i) prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,

(ii) výmaz a / alebo prenositeľnosť

(iii) právu namietať voči spracovaniu,

to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@xcargo.sk sa lehotou na vybavenie bezodkladne ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenie (EÚ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti.

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo