• Informácie: info@xcargo.sk
  • Kancelária: Drieňová 34, 821 02, Bratislava

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Užívateľ súhlasí, že ho prevádzkovateľ môže kontaktovať za účelom marketingovej prezentácie produktov a služieb, a to zasielaním obchodných informácií e-mailom, telefonicky a/alebo poštou, pričom užívateľ môže obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejavenom záujme užívateľa o rôzne témy a akcie.

Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu kontaktných informácií: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za vyššie uvedeným účelom zasielania marketingových informácií o produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@xcargo.sk .

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje“), a to na účely:

(i) plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatvárané s užívateľom,

(ii) zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,

(iii) plnenie nadväzujúcich zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľa,

(iv) plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a / alebo

(v) k ochrane oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym, či iným konaním.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať iba na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu.

Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľa údajov o právach požadovať

(i) prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,

(ii) výmaz a / alebo prenositeľnosť

(iii) právu namietať voči spracovaniu,

to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@xcargo.sk sa lehotou na vybavenie bezodkladne ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenie (EÚ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti.

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo
Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobných údajov
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.